Search
Calendar

2021.10.20.

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2021/6. számú határozata

← Vissza

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5019/2021/6. számú határozata


Az érintett önkormányzat: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata
Az ügy tárgya: önkormányzati rendelet törvényességének vizsgálata
Rendelkező rész
A Kúria Önkormányzati Tanácsa
– megállapítja, hogy Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének
a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló 33/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete törvénysértő, ezért azt e határozat közzétételének napjával megsemmisíti;
– elrendeli határozatának a Magyar Közlönyben való közzétételét;
– elrendeli, hogy a határozat közzétételére – a Magyar Közlönyben való közzétételt követő 8 napon belül – az önkormányzati rendeletek kihirdetésével azonos módon kerüljön sor.
A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

(Az indítványozó Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletét törvényességi felügyeleti jogkörben vizsgálta abban a vonatkozásban, hogy az önkormányzati rendelet hatályba lépése révén 2021. január 1-jétől bevezetett, az önkormányzati rendeletben rögzített díjak megfelelnek-e a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló kormányrendelet előírásainak.

A hatályos önkormányzati rendeletben rögzített elhelyezési kötelezettség ellentételezése ugyanis a korábbi önkormányzati rendeletben szabályozott valamennyi díjhoz viszonyítva jelentősen emelkedett, ami a kormányrendelettel ellentétes. Az 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján a gépjármű-elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltását az Ör. 1. mellékletében szereplő szerződésminta díjnak nevezi. Parkolóhelyenként ennek összege a korábbihoz képest új épület építése esetén 8.000.000 Ft-ra, míg a b) pontja alapján meglévő épület átalakítása, bővítése és rendeltetésmód-változtatása vagy meglévő rendeltetési egység megosztása esetén 4.000.000 Ft-ra nőtt.


Az indítványozó törvényességi felhívásában aggályosnak tartotta az Ör. 4. § (3) bekezdését is, amely szerint a pénzbeli megváltás engedélyezéséről a főépítész részletesen indokolt javaslata alapján a polgármester dönt. Az Ör. szabályai között nem rendezi a döntés meghozatalának alapját jelentő jogviszonyt, vagyis azt, hogy önkormányzati hatósági eljárást folytat le vagy tulajdonosi jogkörben hozza meg döntését a polgármester. Ez a hiányosság sérti a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 2. § (1) bekezdésében megfogalmazott normavilágosság követelményét, amelynek alapján a jogszabálynak a címzettek (jogalkalmazók és állampolgárok, egyéb érintettek) számára is egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie.

Az indítványozó szerint az önkormányzati rendelet nem rendezi egyértelműen, hogy a meghatározott pénzbeli megváltás kapcsán a polgármester önkormányzati hatósági eljárást folytat le, avagy tulajdonosi jogkörben hozza meg döntését.

Megállapítható, hogy az ekként szabályozott jogviszony szabályszerűen nem értelmezhető. A polgármesteri engedély ugyanis kétségkívül hatósági aktus. Az ennek alapján kötendő megállapodás, az önkormányzati rendelet 1. melléklete szerinti szerződés viszont valójában nem hagy teret a felek akarata szerinti megállapodásnak. Különösen azáltal, hogy lényegében az egyik, polgári jog szerint „mellérendelt” felet egyidejűleg közigazgatási hatósági jogkör gyakorlójának helyzetébe hozza.)

← Vissza